Opłata od posiadania psa

W 2013 roku mieszkańcy Krakowa muszą zapłacić opłatę (podatek) od posiadania psa. Kwota podatku wynosi 36,00 złotych rocznie na jednego czworonoga. Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania w terminie najpóźniej do 31 maja 2013 roku.

Przywrócona opłata w 99% procentach zasili budżet Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które między innymi zajmuje się prowadzeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Osoby nie zwolnione z opłaty od posiadania psa muszą uiścić ją bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja 2013 roku w biurze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53.

Każda z osób, które w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 maja 2013 roku zgłoszą się do siedziby Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (Kraków, ul. Floriańska 53) otrzyma przywieszkę do obroży, która jednoznacznie poświadczy uiszczenie opłaty za posiadanie psa.

Rejestracji psa oraz odbioru bloczka z numerem identyfikacyjnym psa można dokonywać od 2 stycznia 2013 roku w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami przy ul. Floriańskiej 53. Opłatę można dokonać w kasie KTOZ-u czynnej: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00-15.00, wtorek: 11.00-17.00 lub bezpośrednio na rachunek bankowy KTOZ: 80 1500 1487 1214 8000 9036 0000.

Uwaga!
Niezapłacona w terminie opłata od posiadania psa wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

W przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego, opłata wyliczona zostanie proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał będzie obowiązek jej ponoszenia, z terminem płatności do 14 dni od zakupu psa.

Kontrolę czy psy są zarejestrowane i jest uiszczona opłata za ich posiadanie będą przeprowadzać pracownicy UMK i KTOZ. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, KTOZ informował będzie o takich przypadkach Wydział Podatków i Opłat UMK, gdzie w stosunku do zalegającego z opłatą właściciela psa prowadzone będzie postępowanie podatkowe mające na celu określenie wysokości opłaty, zaś w przypadku dalszej zwłoki z uiszczeniem należności, będzie mogło zostać uruchomione postępowanie egzekucyjne.

ZWOLNIENIA Z OPŁATY OD POSIADANIA PSA

.
Zwolnione z opłaty są osoby, które adoptowały psa w krakowskiego schroniska, lub posiadają trwale oznakowanego czworonoga (tatuaż, mikroczip), a także właściciele zwierząt chirurgicznie wysterylizowanych (wykastrowanych) oraz osoby będące opiekunami szczeniaka (do 8 miesiąca życia) – pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania jednego z w/w faktu inkasentowi opłaty czyli Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.

Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności

2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa

3. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.9) – z tytułu posiadania psa asystującego

4. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa

5. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

Z mocy uchwały od opłaty zwalnia się:
1. Posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

2. Posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ)

3. Posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ)

4. Posiadanie psów do 8-go miesiąca życia

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z w/w zwolnień należy w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53 przedłożyć następujące dokumenty:
1.
Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- dowód osobisty właściciela psa.

2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić:
- certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów,
- dowód osobisty właściciela psa.

3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe powinny przedstawić:
- wypełnione przez właściciela psa oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego (druk do pobrania, bądź oświadczenie napisane odręcznie),
- dowód osobisty właściciela psa.

4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić:
- decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego opłacanego przez właściciela psa,
- dowód osobisty właściciela psa.

5. Właściciele psów nabytych w krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 powinni przedstawić:
- umowę adopcyjną,
- dowód osobisty właściciela psa.

6. Właściciele psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem powinni przedstawić:
- kopię wniosku właściciela psa o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa,
- kopię metryki psa z numerem tatuażu,
- dowód osobisty właściciela psa.

7. Właściciele psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji powinni przedstawić:
- zaświadczenie od weterynarza o przeprowadzonym zabiegu lub książeczkę zdrowia psa z wpisem o zabiegu,
- dowód osobisty właściciela psa.

Informacja w sprawie opłaty udzielana jest przez:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
tel. 12 421 77 72 lub tel. 12 421 26 85
tel./faks: 12 429 43 61
e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl

Osoby zwolnione z obowiązku wniesienia opłaty za posiadanie psa przywieszkę do obroży otrzymają bezpłatnie.

UCHWAŁA NR L/663/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Dla osób nieposiadających dostępu do internetu informacje dotyczące przywrócenia opłaty od posiadania psa i możliwości zwolnienia z opłaty dostępne są w wersji do odsłuchania w telefonicznym serwisie informacyjnym Fundacji Psi Los dostępnym pod stacjonarnym numerem telefonu: