Ustawy do pobrania

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu transportu zwierząt

Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt


Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób
nie posiadających tytułu lekarza weterynarii


Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa


Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania
poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach