Pies terapeuta

Małopolskie Centrum Kynoterapii Golden tworzy grupa specjalistów, których pasją zawodową i sposobem na życie jest pomoc Dzieciom o szczególnych potrzebach, a także wsparcie dla ich Rodziców i ich bliskich. Na powierzchni 65m znajduje się  sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażona w materace, przyrządy rehabilitacyjne, pomoce dydaktyczne. Gabinet jest tak zaadaptowany, aby w każdej chwili można było przejść do kącika edukacyjnego , przystosowanego z myślą o najmłodszych. W Centrum Kynoterapii Golden również Rodzice znajdą miejsce dla siebie. W oczekiwaniu na dziecko przy filiżance kawy czy herbaty, dzięki kamerze zainstalowanej w gabinecie mogą obejrzeć aktualny przebieg zajęć na ekranie monitora.

Czym jest Kynoterapia
Kynoterapia (zwana też dogoterapią) to metoda wspomagająca rehabilitację, edukację, rewalidację, w której bodźcem do podejmowania działań jest odpowiednio przygotowany pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. To właśnie ta forma terapii wzbudza w dziecku ogromne emocje. Dzieje się tak dzięki bezinteresowności psa, który nie ocenia, nie krytykuje, ale akceptuje dziecko takim jakie ono jest. Dzieci aby zaspokoić swoją naturalną ciekawość podążają za psem, okazują mu zainteresowanie. Bezpośredni kontakt z żywym zwierzęciem zaspokaja potrzeby dziecka : potrzebę dotyku, czułości, bliskości. Dzięki zabawie z psem, nieświadomie w odczuciu dziecka, prowadzimy specjalistyczną rehabilitację, ukierunkowaną indywidualnie na jego potrzeby.

Poprzez kynoterapię można z powodzeniem:
* Rozwijać mowę, wzbogacać słownik.
* Przełamywać lęk.
* Rozwijać funkcje poznawcze.
* Stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów, orientację przestrzenną.
* Rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe.
* Stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych.
* Budować poczucie własnej wartości, pewności siebie
* Otwierać na świat.
* Podnosić aktywność, uczyć samodzielności, odpowiedzialności. Łagodzić stres, samotność.
* Rozwijać spontaniczną aktywność.
* Motywować i mobilizować do podejmowania działań.
* Uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt.
* Uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami.
* Motywować do kontaktów w grupie.

Formy wsparcia.
Terapia z Psem (TP)
jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowany na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistami i Rodzicem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwościami i potrzebami.
Wczesne wspomaganie
to kompleksowe, wielospecjalistyczne wspomaganie wczesnego rozwoju Dziecka, z różnymi niepełnosprawnościami od narodzin do 6 roku życia. Zajęcia prowadzi zespół składający się z psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy i rehabilitanta). „Motywatorem” do podejmowania działań we wszystkich płaszczyznach rozwoju Dziecka jest pies.
Edukacja z Psem (EP)
zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej Dziecka. Pies używany jako „pomoc naukowa”, motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również Dzieciom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole.
Spotkanie z Psem (SP)
to zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami, a psem. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania, pozwalają oderwać się od otaczającej ich rzeczywistości.
Impreza okolicznościowa z psem
ma na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami, a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Głównym elementem zajęć jest pokaz sztuczek psa. Np. w okresie Bożego Narodzenia pies „przebrany” za renifera wiezie wózek z prezentami dla Dzieci przynosi każdemu Dziecku i podaje do rąk.
Terapia psychologiczna
to pomoc i wsparcie dla Dzieci o specjalnych potrzebach. Na terapii Dzieci uczą się radzenia sobie z problemami dnia codziennego, wzajemnej akceptacji. W porozumieniu z Rodzicem i pozostałymi specjalistami, terapia ustalana jest indywidualnie do każdego Dziecka.
Porady psychologiczne
to specjalistyczna pomoc dla Rodziców i Opiekunów. Spotkania mają na celu naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych napotykanych w codziennym życiu z Dzieckiem o szczególnych potrzebach. Na zajęciach układamy programy dla Rodzica do pracy w domu z Dzieckiem.

Metody i techniki wykorzystywane w pracy:
* Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
* Elementy metody Dobrego Startu
* Elementy Metody Opcji
* Elementy Terapii Taktylnej
* Elementy Terapii Behawioralnej
* Stymulacja Sensoryczna
* Elementy SI

Dla kogo przeznaczona jest Dogoterapia (Kynoterapia)
dla dzieci:

* upośledzeniem umysłowym ( od stopnia lekkiego do głębokiego)
* autyzmem
* zespołem Aspergera
* zespołem Downa
* mózgowym porażeniem dziecięcym
* niepełnosprawnością sprzężoną
* niepełnosprawnością ruchową
* epilepsją
* afazją
* nadpobudliwością psychoruchową ( ADHD)
* trudnościami w uczeniu się ( w tym dysleksja)
* zaburzeniami rozwoju psychicznego i emocjonalnego
* zaburzeniami zachowania ( lęki, agresja)
* zaburzeniami okołoporodowymi i problemami przedterminowego porodu
dla dorosłych:

* rodziców i rodziny dzieci o szczególnych potrzebach,
* osoby samotne,
* z obniżoną samoocenę,
* szukającego kontaktu z żywym zwierzęciem.
dla placówek oświatowych: szkół i przedszkoli

* zainteresowanych nowymi, ciekawymi metodami pracy
* wdrażających do swoich placówek innowacje programowe
dla poradni i gabinetów specjalistycznych

* psychologicznych, neurologicznych, , rehabilitacyjnych, logopedycznych , terapii zajęciowej dla urozmaicenia zajęć , oraz do zwiększenia motywacji pacjentów
dla domów „Złotej Jesieni”

* wdrażających do swoich placówek ciekawe pomysły spędzania czasu przez swoich podopiecznych

Dnia 14 sierpnia 2010 roku gościem specjalnym w studio Radia Kraków w audycji „Klinika Zdrowego Chomika” prowadzonej przez red. Grzegorza Bernasika była Pani Monika Kuc z Małopolskiego Centrum Kynoterapii Golden, która przyprowadziła ze sobą Mambę – młodziutkiego Labradora, który uczy się na dogoterapeute. Pani Monika opowiadała słuchaczom Radia Kraków czym jest i dla kogo przeznaczona jest Kynoterapia, oraz jakie są metody pracy i techniki wykorzystywane w Kynoterapii. więcej…